Statut

Sukladno članku 11. Zakona o Udrugama ("Narodne novine" broj: 88/01.) Skupština Stolnoteniskog kluba Merix održana dana 27. travnja 2012. godine, donijela je

 

S T A T U T

STOLNOTENISKOG KLUBA MERIX

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 Članak 1.

 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Kluba, o zastupanju, o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada Kluba, o članstvu i članarini, pravima, obvezama i odgovornosti članova, o unutarnjem ustroju, o tijelima Kluba, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova, imovine i raspolaganju s mogućom dobiti, načinom stjecanja imovine, prestanku te postupku s imovinom u slučaju prestanka Kluba.

Članak 2.

Naziv Kluba je: Stolnoteniski klub Merix.
Skraćeni naziv Kluba je: STK MERIX.
Sjedište Kluba je: Zagreb, Dugi dol 58.
Klub djeluje na području grada Zagreba.

Članak 3.

Stolnoteniski klub Merix je športski Klub registriran pri nadležnom tijelu.

Stolnoteniski klub Merix je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Klub ima znak.
Znak Kluba je okruglog oblika.
U sredini nalazi se znak prekriženi stolnoteniski reketi različitih boja guma (crvena i crna), a po obodu kruga STOLNOTENISKI KLUB MERIX.

 
 
 
 
Članak 5.

Klub ima pečat.
Pečat Kluba je pravokutnog oblika veličine 4,7 cm x 1,8 cm, unutar kojeg je upisan tekst:

  Stolnoteniski klub

         MERIX,

 Zagreb, Dugi dol 58.

Članak 6.

Klub zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik Kluba.
Izvršni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.


II. CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA
 

Članak 7.

Klub je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja stolnoteniskog športa u gradu Zagrebu.

 

Članak 8.

Djelatnosti Kluba jesu:

Članak 9.

Rad Kluba je javan.
Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, te pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima, putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način.

 
Članak 10.

Kao član športske Kluba ima pravo i obveze:


III. ČLANSTVO U KLUBU
 

Članak 11.

Članovi Kluba mogu postati državljani Republike Hrvatske.

 

Članak 12.

Članom Kluba se postaje popunom prijavnice i predajom u Klub i uplatom članarine.

Članak 13.

Skupština određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

 

Članak 14.

Prava i obveze članova su:

Članak 15.

Članstvo u Klubu prestaje:

Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini Kluba čija je odluka o isključenju konačna.

 
Članak 16.

 

Klub se može udružiti u športski savez i u druge športske asocijacije.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.
Klub može sudjelovati u organizaciji velikih međunarodnih športskih priredbi u stolnom tenisu od interesa i značaja za Zagreb i Republiku Hrvatsku.

 


IV. TIJELA KLUBA
 

Članak 17.

Tijela Kluba su:


Skupština

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom.
Skupštinu sačinjavaju članovi Kluba.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočno 50% od ukupnog broja članova Kluba, a odluke donosi većinom nazočnih članova.

 

 

Članak 19.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice Skupštine saziva Izvršni odbor Kluba na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Izvršni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Izvršni odbor je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 50% članova Kluba ili Nadzorni odbor Kluba. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Izvršni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 3. ovog članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

 
Članak 20.

Skupštini predsjedava predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Kluba, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Kluba.

 
Članak 21.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna 1/2 članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

 
Članak 22.

Skupština Kluba:

 

Izvršni odbor

Članak 23.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Izvršni odbor Kluba.

 
Članak 24.

Izvršni odbor čini 3 (tri) člana, uključujući predsjednika i dopredsjednika.
Izvršni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo.
Predsjednik Kluba saziva sjednice Izvršnog odbora i rukovodi radom Izvršnog odbora.

 
Članak 25.

Izvršni odbor:

 
Članak 26.

Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik Kluba.
Odluke Izvršnog odbora donose se većinom glasova svih članova Izvršnog odbora.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje Predsjednik, a mora se održati najmanje jednom u 3 mjeseca.

 
Članak 27.

Za svoj rad Izvršni odbor je odgovorno Skupštini.
Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine.

 

Nadzorni odbor

 
Članak 28.

Nadzorni odbor Kluba prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom.

O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Kluba i organ čiji je rad nadziran.

Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Kluba u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Kluba.

Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba.

 
Članak 29.

Nadzorni odbor čini 3 člana.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

 

 

Predsjednik Kluba

Članak 30.

Predsjednika Kluba bira skupština na mandat od 4 godine. Predsjednik Kluba je po funkciji ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.

Predsjednik:

Predsjednik Kluba podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini Kluba. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga dopredsjednik.

 

Tajnik Kluba

Članak 31.

Tajnika Kluba bira i imenuje Izvršni odbor na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Klubu.

Tajnik Kluba vodi evidenciju članova.

 

Disciplinska komisija

Članak 32.

Članovi Kluba disciplinski odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

Disciplinski postupak provodi disciplinska Komisija, sastavljena članova Nadzornog odbora.
Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka može podnijeti Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 1/3 članova Skupštine.

Mandat članova disciplinske Komisije traje 4 godine.

U disciplinskom postupku mogu se izreći slijedeće disciplinske mjere:

Odluke se donose većinom glasova članova disciplinske Komisije.

Članak 33.

Protiv odluke disciplinske Komisije može se, u roku 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Izvršnom odboru.

Izvršni odbor je dužno riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Članak 34.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba Skupština ili Izvršni odbor mogu osnovati stalne i povremene Komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju Komisija ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme na koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova..

 

V. IMOVINA KLUBA I NAČIN STJECANJA IMOVINE
 

Članak 35.

Imovinu Kluba čini:

 
Članak 36.

Klub stječe imovinu:

 
Članak 37.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 


VI. PRESTANAK RADA KLUBA
 

Članak 38.

Klub prestaje s radom u slučajevima predviđenim Zakonom. U slučaju prestanka postojanja kluba preostala imovina će pripasti osnivačima kluba. U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine ista donosi odluku o prestanku djelovanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.

 


VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Članak 39.

Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova članova nazočnih na Skupštini nakon provedene rasprave.

Članak 40.

Opći akti koji se donose sukladno ovom Statutu trebaju se donijeti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Skupština ovlašćuje Izvršni odbor Kluba da donese opće akte u skladu sa Statutom i Zakonom.

Članak 41.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.
Tumačenje drugih akata daje Izvršni odbor Kluba.
Odluku o izmjeni i dopuni ovog Statuta donosi Skupština.

 
Članak 42.

Ovaj Statut stupa na snagu na dan donošenja.

 

Zagreb, 27. travanj 2012. godine

 

 


                                                                                                                                                                                      Predsjednik  STK MERIX

                    JOSIP ŠARIĆ